Seminar Series- Dr. Travis Washburn, Duke University