Lu Wang

Lu Wang

Postdoctoral associate (Meyer Lab)

Contact Information

A353 LSRC

(919) 660-7608
lu.wang553@duke.edu